nonhardenable
 
 
   
 
7176213899

 wszystkie frazy
 w opisach,
 w archiwum

520-538-4183

Nad wart± i w¶ród lasów

PA£AC NA SPRZEDA¯

WIADOMO¦CI REGIONALNE

- 915-219-2430

- 8184790448

- Mapa gminy

- 2084369059

- 9703485962

822-726-3540

- Rada Miejska

- Rabelaisianism

- 336-822-8242

Z KALENDARZA BURMISTRZA

(765) 652-4138

GOSPODARKA

- Firmy w mie¶cie

- WITNICK@ STREFA PRZEMYS£OWA

(822) 367-8314

- 2155971419

- Restauracje puby

- Noclegi, hotele

- Agroturystyka

- Do¿ynki

- 207-738-9283

- Trasy konne

- Nordic walking

- ZOO SAFARI

- (484) 872-7526

5304451739

- D±broszyn

- 8035920061

- Muzeum Chwa³y Orê¿a

- Uj¶cie Warty

8124007814

2159387570

- (213) 483-0903

EDUKACJA

- Szko³y

- 772-783-6264

(312) 496-3023

150 LAT LINII KOLEJOWEJ BERLIN-GORZÓW-KRÓLEWIEC

HONOROWI OBYWATELE MIASTA I GMINY


Gminy partnerskie

-Druten

replier

 

 
Majówka z MDK (podsumowanie)

1 i 3 maja Miejski Dom Kultury przygotowa³ dla mieszkañców Witnicy kilka wydarzeñ.

We wtorek (01.05) witniczanie mieli do wyboru mecz IV ligi lubuskiej (Czarni zremisowali 1:1 ze Spójni± O¶no) lub koncert zespo³u Mariusza Ambro¿uka, który odby³ siê w sali RCR.

W czwartek (03.05) od rana na Stadionie Miejskim rywalizowano o "Beczkê Piwa" w turnieju siódemek pi³karskich. W godzinach popo³udniowych na du¿ej szachownicy w centrum miasta odby³ siê Majowy Turniej Szachowy, a w sali RCR mo¿na by³o wys³uchaæ koncertu laureatów powiatowych przegl±dów piosenki dzieciêcej i m³odzie¿owej - Pro Arte 2012.
Na zakoñczenie, wieczorem zosta³ wyemitowany film DVD dla m³odzie¿y.

W rozwiniêciu wyniki zawodów sportowych oraz zdjêcia z powy¿szych imprez.


techniquer
 

 

Zgodnie z ustaw± o jêzyku migowym i innych ¶rodkach komunikowania siê (Dz. U. z 2011 r. nr 209, poz. 1243) od 1 kwietnia 2012 r. Urz±d Miasta i Gminy Witnica zapewnia wszystkim osobom nies³ysz±cym, s³abo s³ysz±cym oraz osobom pos³uguj±cym siê jêzykiem migowym mo¿liwo¶æ swobodnej komunikacji z pracownikami Urzêdu. Osob± odpowiedzialn± za pomoc w za³atwianiu spraw jest p. Joanna Dudziak – I piêtro pok. nr 1 (Sekretariat).


 

 
Wêdrówki z kluczem...

Od lat stoją zapomniane i zaniedbane. Bywali w nich królowie i książęta. Dziś w starych murach lubuskich zamków i pałaców straszy, a zamiast dachu wieczorem w ich wnętrzach widać gwiazdy. Te zniszczone, czekające na rozkwit i te odnowione ... Pałac Dąbroszyn.

(716) 937-9525


 

 
Zag³osuj na UKS Kanonierzy Witnica!

Przez ca³y marzec mo¿na g³osowaæ w Konkursie Nivea na kluby sportowe, szkol±ce dzieci w wieku 7-13 lat.

Do rywalizacji przyst±pi³ UKS Kanonierzy Witnica, a m³odzi pi³karze licz± na g³osy witniczan, dziêki którym bêd± mogli zdobyæ nowy sprzêt sportowy do treningów!

G³osowaæ mo¿na w ³atwy sposób i przy minimalnym wysi³ku zwiêkszyæ szanse naszego klubu!

Aby wzi±æ udzia³ w g³osowaniu, nale¿y za³o¿yæ konto na stronie www.szkolkinivea.pl, a potem raz dziennie mo¿na oddaæ swój g³os!

Liczymy na Pañstwa pomoc i rozpropagowanie akcji w¶ród znajomych!

KLIKNIJ W PONI¯SZY BANER I CODZIENNIE ODDAJ SWÓJ G£OS!
2812565471


 

 
Ruszy³ nowy poratl - wiedza, spo³eczno¶æ ...

Wirtualny Sztetl to portal żydowskiej historii lokalnej. Choć już w momencie uruchomienia portal zawiera dużo informacji, jego przyszłością jest współpraca internautów w ramach rozwiązań Web 2.0. Powstaje medium, które spełni rolę pomostu między historią polsko-żydowskich miast i współczesnym, wielokulturowym światem.

Muzeum Historii Żydów Polskich tworzy to współczesne narzędzie w czasie, kiedy budowa siedziby dopiero się zaczyna. Wirtualny Sztetl jest muzeum bez murów, logiczną konsekwencją inicjatywy budowy muzeum, a także odpowiedzią na oczekiwania społeczne. 

 
Lubuskie bajki


Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy oraz "Gazeta Wyborcza" zapraszaj± do lektury zbioru lubuskich bajek autorstwa W³adys³awa Wróblewskiego

wiêcej >
 


 
 

projektowanie stron internetowych (703) 986-5765 fotografia ślubna wspó³praca fotograficzna

banky