• Wersja polska
  • Wersja angielska
  • Wersja rosyjska

Get Adobe Flash player

KontaktTel.: +48 (22) 606 36 32
Fax: +48 (22) 849 80 55
e-mail:(403) 263-9770
Godziny pracy: 8:00 - 16:00

Historia serwisowania
Serdecznie witamy na naszych stronach!

Jeste¶my firm± o zasiêgu miêdzynarodowym ¶wiadcz±c± us³ugi w sektorze medycznym.

Oferujemy kompleksowe rozwi±zania informatyczne u³atwiaj±ce zarz±dzanie archiwami z ró¿nych technik obrazowania medycznego (RIS, PACS), wykonujemy testy jako¶ci odwzorowania aparatury diagnostycznej (Testy akceptacyjne rtg, Testy specjalistyczne rtg), prowadzimy serwis aparatury medycznej diagnostyki obrazowej co pozwala na efektywne jej wykorzystanie. Wspó³pracujemy ¶ci¶le zarówno z producentami sprzêtu oraz czê¶ci zamiennych, jak i z u¿ytkownikami aparatury, stale wychodz±c naprzeciw ich oczekiwaniom.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowany, do¶wiadczony i wyszkolony przez producentów personel. Wykonujemy monta¿e i instalacje aparatury oraz klatek Faraday’a produkcji firmy Hamaco.

 
Synektik, 2009
Projekt i wykonanie: MediaConsulting.pl