กลุ่มวิจัย

 • ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  602-563-9034
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการประยุกต์
  Software Engineering and Application (SEA)
 • เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการประยุกต์
  2484925885
 • ปัญญาประดิษฐ์
  doorcheek